» » "Nə qədər göylər var, mən səninləyəm, Nə qədər dəniz var, sən mənimləsən"("Bitməmiş mahnılar" - XII yazı)

"Nə qədər göylər var, mən səninləyəm, Nə qədər dəniz var, sən mənimləsən"("Bitməmiş mahnılar" - XII yazı)

 

 

"Nə qədər göylər var, mən səninləyəm, Nə qədər dəniz var, sən mənimləsən"("Bitməmiş mahnılar" - XII yazı)

 

 Hörmətli oxucular xatırlayacaqsa, "Bitməmiş mahnılar" seriyasından məşhur yazıçıların sevgiləri haqqında əldə edə bildiyimiz məlumatları, həmçinin onların şeir və sevgi məktublarını jurnalımızın əvvəlki versiyasında da təqdim olunmuşdu. Amma jurnalı daha tərtibatlı qurmaq zəruriyyəti yarandığından həmin yazıları müəyyən dəyişikliklərlə yeni tərtibatlı jurnalımızda təkrar olaraq yenidən təqdim edirik. Ola da bilsin ki, haqqında bəhs etdiyimiz yazıçılardan kiminsə haqqında daha yeni məlumatlar əldə edə biləriksə, bu yazılara bir daha yenidən qayıda bilərik.

Mən hesab edirəm ki, təqdim etdiyimiz ədiblər çox böyük şəxsiyyətdirlər, xalqımızın ehtiram və hörmət bəslədiyi sənətkardırlar. Onlar istər yazdıqları ilə, öz şəxsi həyatları ilə təqdir edilməyə layiqdir. Təqdir etmək budur ki, bu şəxsiyyətlər istər sevgi mpvusunda, ustərsə də digər mövzud ən gözəl arzularını ifadə ediblər. Bu arzular həm də gerçək olaraq yaşanıb və onlara hər zaman tapınmaq olar: lap uğursuz sevgilər belə güclü təsirə malikdir, insanların dünyagörüşülərinə, baxışlarınna yaxşı mənada təsir göstərirlər. Lap ömrü boyu evlənməyə üz çevirmiş Məhəmməd Hadinin "Allah bəlalarını versin, bu qadınlrda bizi anlayacaq baş, hiss edəcək ürəkmi var?!” fikri sevgi həyatı üçün çox duyğuludur, kədərdə, laqeydlikdə vüsala doğru bir assosiativlik yaradır, sevənləri can deyib-can eşitməyə, sevginin, sevgilinin qədrini bilməyə dəvət edir.

 

"Nə qədər göylər var, mən səninləyəm, Nə qədər dəniz var, sən mənimləsən"("Bitməmiş mahnılar" - XII yazı) 

Fəqət, yazıçılarımız da var ki, onların istər sevgi haqqında yazdıqları, istərsə də özlrinin sevgi həyatı ehtiram ediləcək qədər böyükdür və onlardan əxz etməyə dəyər. Məsələn, M.İbrahimov, Rəsul Rza, N.Həsənzadə, M.Araz, İsa Muğanna, Nəbi Xəzri , İ.Şıxlı,  eləcə də indiyə kimi haqqında bəhz etdiyimiz digər ədiblərimizin sevgiləri, sevgi haqqında yazdıqları işıqlıdır, bu günün sevgilərinə yaxşı mənada işıq tuta bilər.

Azərbaycan ədəbiyyatının klassiklərindən tutmuş müasirlərimizədək elə bir çair və ya nasir tapmaq olmaz ki, məhəbbət mövzusunda yazmasın, məhəbbətdən bəhs etməsin. ədəbiyyatımızdə təsvir, təlqin olunan məhəbbəti bir sevgi xalısına bənzətsək, bu sənətkarların hər birinin qələmə aldığə şeir, nəsr nümunəsinin bu xaıda öz çaları, öz koloriti var və buna görədir ki, məhəbbətə hansı yöndən baxırsan, hər dəfə də bir ayrı təsiri-ləzzət və zövqə bələnirsən.

"Nə qədər göylər var, mən səninləyəm, Nə qədər dəniz var, sən mənimləsən"("Bitməmiş mahnılar" - XII yazı)


"Nə qədər göylər var, mən səninləyəm, Nə qədər dəniz var, sən mənimləsən"("Bitməmiş mahnılar" - XII yazı) 

Ədəbiyyatımızda elə şairlər də var ki, onlar bütünlüklə məhəbbət şairləridirlər. N.Kəsəmənli, N.Həsənzadə, N.Xəzri və s.

Nəbi Xəzri həyatın, dünyanın hansı predmetindən, hansı mözusundan yazır-yazsın, fərqi yoxdur, orada bir sevgi sığalı, sevgi hənirtisi hökmən var. Yəni mən Nəbi Xəzrinin yaradıcılığını,əhatə dairəsini heç də məhəbbət mövzusu ilə hüdudlaşdırmaq istəmirəm. "Əfsanəvi yuxular” poeması da, "Torpağa sancılan qılınc" , "Burla Xatun" pyesləri də, "Günəşin bacısı” poeması da, "Doqquz gün, doqquz gecə", "Missisipi axan yerdə" adlı səfər təəssüratları da ədəbiyyatımızın incilərindəndir. Nəbi Xəzri alovlu tribun, görkəmli ictimai xadim idi. İnsan, onun sevinc və kədəri, nifrəti, arzu və düşüncələri, həyat və insanşünaslıq məsələləri şairin hər zaman eyni sənətkarlıqla qələmə aldığı mövzular idi. Fəqət, təbiət mövzusu (səma, dəniz ) xüsusiilə bənzərsizdir. Sakit axşamlarda aydın səmalara baxııb düşünməyi kim sevmir? Sevdiyi ilə baş-başa verib Mavi Xəzərin sevgililər kimi bir-birini qovan ləpələrini seyr etmək kimin sevgi arzusu deyil? Səma, Dəniz nə qədər intəhasızdırsa, insanın sevgi arzuları da o qədər intəhasızdır.

"Dəniz, göy, məhəbbət” şeiri şairin sevdiyinə və sevgisinə bir sədaqət əhdidir.

 

"Nə qədər göylər var, mən səninləyəm, Nə qədər dəniz var, sən mənimləsən"("Bitməmiş mahnılar" - XII yazı)

- Dənizi hədiyyə verirəm sənə...

Mən dedim, sən baxdın, sən gülümsədin.

Göylərin şəfəqi düşdü üzünə.

- Mən isə... göyləri verirəm, - dedin...

"Nə qədər göylər var, mən səninləyəm, Nə qədər dəniz var, sən mənimləsən"("Bitməmiş mahnılar" - XII yazı)

Ayrıldıq qəribə hədiyyələrlə,

Göylər eşqim kimi mənə əzizdir.

Ayrıldıq dənizlə, ağ ləpələrlə,

Necə aparasan? Dəniz dənizdir.

"Nə qədər göylər var, mən səninləyəm, Nə qədər dəniz var, sən mənimləsən"("Bitməmiş mahnılar" - XII yazı)

Dənizi verdim ki, sənə hədiyyə,

Gəldiyim sahilə gələsən bir də.

Məni görməyəndə o mənəm - deyə,

Mənimlə danışıb, güləsən bir də.

"Nə qədər göylər var, mən səninləyəm, Nə qədər dəniz var, sən mənimləsən"("Bitməmiş mahnılar" - XII yazı)

- Əgər görüşməsək, bizə dağ olar,

Dedim, neçə dəfə belə dedim mən.

Dəniz sahilinə qayıtmaq olar,

Göylərin sahili varmı, gedim mən?!

"Nə qədər göylər var, mən səninləyəm, Nə qədər dəniz var, sən mənimləsən"("Bitməmiş mahnılar" - XII yazı)

Düşündüm, ayrıldıq gələndən bəri,

Sən mənim eşqimə çıraq olasan.

Onunçün verdinmi mənə göyləri,

Məndən göylər qədər uzaq olasan?!

II

Mən bir dənizəm ki, eşqim səhərdir,

Səni düşünürəm, əzizim, yenə.

Mənim dalğalarım xatirələrdir,

Qoy çatsın qəlbinin

sahillərinə.

Əsl məhəbbət ki, böyük hünərdir,

Coşar ümman kimi təzə arzular.

Mənim dalğalarım

xatirələrdir,

Orda tufan da var, burulğan da var.

Dənizəm, eşqimdən qaçmaq hədərdir,

Mən ki, adlayıram çölü, çəməni.

Mənim dalğalarım,

xatirələrdir,

Gecə də, gündüz də tapacaq səni.

III

İstəsən yuxuna gələrəm sənin,

gələrəm dəniz kimi.

Üzünə incilər çilərəm sənin,

çilərəm dəniz kimi.

Yoluna şəfəqlər səpərəm hərdən

səpərəm dəniz kimi.

İstəsən üzündən öpərəm hərdən,

öpərəm dəniz kimi.

Adını qəlbinin sahillərinə

yazaram dəniz kimi,

"Sevirəm" söyləsən bir axşam mənə,

Susaram dəniz kimi,

Susaram dəniz kimi.

IV

Dünyada sakitlik aramadım mən,

Günəş kimi parla,

səhər kimi gəl.

Göylərtək yuxuma gəlmək istəsən,

Sən aylı, ulduzlu göylər kimi gəl.

"Nə qədər göylər var, mən səninləyəm, Nə qədər dəniz var, sən mənimləsən"("Bitməmiş mahnılar" - XII yazı)

Adla qucağından gur tufanların,

Mən baxım axşamdan səhərə kimi.

Adla ağ yoluyla kəhkaşanların,

Parlasın hər ulduz xatirə kimi.

"Nə qədər göylər var, mən səninləyəm, Nə qədər dəniz var, sən mənimləsən"("Bitməmiş mahnılar" - XII yazı)

Gəl, qış gecəsində,

yaz səhərində,

Dənizi göylərdən ayırmaq olmaz!

Sonsuz kainatın üfüqlərində,

Sən görüş vaxtını şimşəklərlə yaz!

Mən gərək nəğmətək səni dinləyəm,

Sən mənim eşqimlə, ürəyimləsən.

"Nə qədər göylər var, mən səninləyəm, Nə qədər dəniz var, sən mənimləsən"("Bitməmiş mahnılar" - XII yazı)

Nə qədər göylər var, mən səninləyəm,

Nə qədər dəniz var, sən mənimləsən.  

 

Nəbi Xəzri sevdiyi qədər yazıb, yazdığı qədər də sevib.Təkcı onu demək kifayətdir ki, irili-xırdalı yazdığı şeirlərlə yanaşı, bu böyük sevgi şairinin "Ana", "Bacı", "Ömür yoldaşı" kimi lirik-fəlsəfi poemaları da var ki, bunlar təkcə bir anaya, bacıya, bir evin xanımına həsr ediməmişdi, ümumilikdə qadınlarının müqəddəsliyinə bir şair səcdəsi kimi qəbul edilməlidir.

Mən inanmıram ki, yaşca bizim nəslin elə nümayəndəsi olsun ki, onun sevgi duyğuları, hissləri, arzuları sevimli şairimizin həyat iksiri olan sevgi şeirlərindən pərvazlanmayıb.

Sevgi niyyətləri Nəbi Xəzri qələmində o qədər incə, zərif, isti hisslərlə təsvr olunurdu ki, sanki, bu şeirlərin hər biri bir xoşməramlı səfir idi. Hər kəs sevdiyindən gözləyirdi ki, ümid edirdi ki, bu şeirləri oxuyubsa, bu mahnıları dinləyibsə və ya özü pıçıldayıbsa, o, heç vaxt qəddar, sitəmkar ola bilməz. 

  

"Nə qədər göylər var, mən səninləyəm, Nə qədər dəniz var, sən mənimləsən"("Bitməmiş mahnılar" - XII yazı)

"Nə qədər göylər var, mən səninləyəm, Nə qədər dəniz var, sən mənimləsən"("Bitməmiş mahnılar" - XII yazı)

"Nə qədər göylər var, mən səninləyəm, Nə qədər dəniz var, sən mənimləsən"("Bitməmiş mahnılar" - XII yazı)

"Nə qədər göylər var, mən səninləyəm, Nə qədər dəniz var, sən mənimləsən"("Bitməmiş mahnılar" - XII yazı)

"Nə qədər göylər var, mən səninləyəm, Nə qədər dəniz var, sən mənimləsən"("Bitməmiş mahnılar" - XII yazı)

"Nə qədər göylər var, mən səninləyəm, Nə qədər dəniz var, sən mənimləsən"("Bitməmiş mahnılar" - XII yazı)

"Nə qədər göylər var, mən səninləyəm, Nə qədər dəniz var, sən mənimləsən"("Bitməmiş mahnılar" - XII yazı)

"Nə qədər göylər var, mən səninləyəm, Nə qədər dəniz var, sən mənimləsən"("Bitməmiş mahnılar" - XII yazı)

"Nə qədər göylər var, mən səninləyəm, Nə qədər dəniz var, sən mənimləsən"("Bitməmiş mahnılar" - XII yazı)

"Nə qədər göylər var, mən səninləyəm, Nə qədər dəniz var, sən mənimləsən"("Bitməmiş mahnılar" - XII yazı)

"Nə qədər göylər var, mən səninləyəm, Nə qədər dəniz var, sən mənimləsən"("Bitməmiş mahnılar" - XII yazı)

"Nə qədər göylər var, mən səninləyəm, Nə qədər dəniz var, sən mənimləsən"("Bitməmiş mahnılar" - XII yazı) 

"Nə qədər göylər var, mən səninləyəm, Nə qədər dəniz var, sən mənimləsən"("Bitməmiş mahnılar" - XII yazı)

 "Nə qədər göylər var, mən səninləyəm, Nə qədər dəniz var, sən mənimləsən"("Bitməmiş mahnılar" - XII yazı)

"Nə qədər göylər var, mən səninləyəm, Nə qədər dəniz var, sən mənimləsən"("Bitməmiş mahnılar" - XII yazı)

 "Nə qədər göylər var, mən səninləyəm, Nə qədər dəniz var, sən mənimləsən"("Bitməmiş mahnılar" - XII yazı)

"Nə qədər göylər var, mən səninləyəm, Nə qədər dəniz var, sən mənimləsən"("Bitməmiş mahnılar" - XII yazı)

"Nə qədər göylər var, mən səninləyəm, Nə qədər dəniz var, sən mənimləsən"("Bitməmiş mahnılar" - XII yazı)

 

On yeddi yaşın nəğməsi

         Arzunun anası ilə xəyali söhbəti

 

-Dəniz olmaq istəyirəm, ay Ana,

Öz sinəmi göylər üçün açaram...

-Yox,ay bala,

Anan qurban boynuna,

Dəniz olsan, səni necə qucaram?

 "Nə qədər göylər var, mən səninləyəm, Nə qədər dəniz var, sən mənimləsən"("Bitməmiş mahnılar" - XII yazı)

-Zirvə olmaq istəyirəm, ay Ana,

Ucalardan hər an səni araram...

-Yox, ay bala,

Anan qurban boynuna!

Saçlarını onda necə dararam?

  "Nə qədər göylər var, mən səninləyəm, Nə qədər dəniz var, sən mənimləsən"("Bitməmiş mahnılar" - XII yazı)

-Günəş olmaq istəyirəm, ay Ana,

İşıq alsın məndən torpaq, asiman...

-Yox, ay bala,

Anan qurban boynuna!

İşıq verib sən özün də yanarsan!

  "Nə qədər göylər var, mən səninləyəm, Nə qədər dəniz var, sən mənimləsən"("Bitməmiş mahnılar" - XII yazı)

-Bulaq olmaq istəyirəm, ay Ana,

Dağdan axım bağçaya mən, bağa mən...

-Yox,ay bala,

Anan qurban boynuna!

Özün dağsan, sığarmısan dağa sən?

 "Nə qədər göylər var, mən səninləyəm, Nə qədər dəniz var, sən mənimləsən"("Bitməmiş mahnılar" - XII yazı) 

-Nəğmə olmaq istəyirəm, ay Ana...

Mən səslənim, batma dərdə, qəmə sən...

-Ol, ay bala,

Anan qurban boynuna!

Sən onsuz da mənə sonsuz nəğməsən...


  "Nə qədər göylər var, mən səninləyəm, Nə qədər dəniz var, sən mənimləsən"("Bitməmiş mahnılar" - XII yazı)  

Hörmətli qonaq, Şərh yazmaq üçün zəhmət olmasa hesaba daxil olun ya da Qeydiyyatdan keçin.

Şərhlər:

Şərh Yaz