» » Tarixdə bu gün - 28 dekabr

Tarixdə bu gün - 28 dekabr

Müəllif: Vüsal от 28-12-2017, 00:15
 
 
 
28 dekabr

İlin 362-ci günü (uzun illərdə 363-cü). İlin sonuna 3 gün qalır.

Mühüm hadisələr:
1997 — Ankara metrosu istifadəyə verilib
1989 — Cəlilabadda vəziyyəti nizama salmaq üçün rayona milis dəstələri yeridilib, kütləvi həbslər aparılıb. Buna cavab olaraq xalq raykom və milisin binalarını dağıdıb. Toqquşmalar zamanı 150 nəfər xəsarət alıb
1994 — Azərbaycan Respublikası Kamboca ilə diplomatik əlaqələr qurmuşdur.
1994 — Bakıda Cəlil Məmmədquluzadənin ev muzeyi açılıb.
1999 — Dövlət Neft Fondu təsis edilib.

Doğum günləri:

Tarixdə bu gün - 28 dekabr1927 – Məşhur bəstəkar, Xalq artisti, Ba­kı Mu­si­qi Aka­de­mi­ya­sın­ın professoru Nəriman Hə­bib oğ­lu Məmmədov Naxçıvan şə­hə­rin­də do­ğulub.
 Kiçik yaşlarından  musi­qi­nin vur­ğu­nu olub. Asəf Zey­nal­lı adı­na Ba­kı Mu­si­qi Tex­ni­ku­mu­nun xalq çal­ğı alət­lə­ri və mu­si­qi nə­zə­riy­yə­si şö­bə­lə­rini bi­ti­rən Nəri­man bu il­lər xalq çal­ğı alət­ə­ri üçün "Sui­ta"sı­nı bəs­tə­lə­yir. Sui­ta gör­kəm­li bəs­tə­kar və di­ri­jor Sə­id Rüstə­mo­vun rəh­bər­lik et­di­yi xalq çal­ğı alət­lə­ri or­kes­t­rinin ifa­sın­da səs­lə­nib. O, təh­si­li­ni da­vam et­di­rə­rək Üzeyir Ha­cı­bə­yov adı­na Azər­bay­can Döv­lət Kon­ser­va­to­ri­ya­sı­nın ta­rix-nə­zə­ri­yə, son­ra­lar isə bəs­tə­kar­lıq şöbələrini uğur­la bi­tir­miş­dir.
O, yed­di sim­fo­ni­ya­nın mü­əl­li­fi­dir. Bun­lar­dan iki­si proq­ram­lı əsər­lə­rin­dən­dir. 3-cü sim­fo­ni­ya or­qan üçün ya­zıl­mış və Ri­qa­da mü­vəf­fə­qi­yət­lə səs­lən­miş­dir.
Sə­məd Vur­ğu­nun poe­ma­sı əsa­sın­da ya­zıl­mış "Hu­may" ba­le­ti 80-ci il­lər­də Azər­bay­can Döv­lət Ope­ra və Ba­let te­at­rın­da səh­nə tə­cəs­sü­mü tap­mış­dır. "Hu­may” ba­le­tin­də mu­ğam­la­rı­mız­dan mə­ha­rət­lə is­ti­fa­də edil­miş­dir. Res­pub­li­ka­nın xalq ar­tis­ti Cöv­dət Ha­cı­yev o za­man de­miş­di: "Nə­ri­man Məm­mə­dov "Hu­may" ilə ba­let ta­ri­xi­mi­zin ye­ni par­laq sə­hi­fə­si aç­dı".
Ha­zır­da Nə­ri­man Məm­mə­dov Hü­se­yin Ca­vi­din "Şeyx Sə­nan" ba­le­ti üzə­rin­də işi­ni ba­şa çat­dır­mış­dır. Mu­si­qi­li ko­me­di­ya­la­rı - "Al­tı qı­zın bi­ri Pə­ri", "Məm­mə­də­li ku­ror­ta ge­dir", "Qız gö­rü­şə tə­lə­sir" (Tofiq Bakıxanovla birgə) və elə­cə də dör­dün­cü mu­si­qi­li ko­me­di­ya "Ola­ca­ğa çarə yox­dur" (Ra­miz Ab­dul­la­ye­vin lib­ret­to­su əsa­sın­da) bəstəkarın uğurlarındandır.
Nə­ri­man Məm­mə­dov mu­ğam­la­rı­mı­zın no­ta ya­zıl­ma­sın­da çox iş­lər gör­müş­dür. Müx­tə­lif il­lər­də Əh­məd Ba­kı­xa­no­vun ifa­sın­da "Ba­ya­tı-Şi­raz", "Şur" mu­ğam­la­rı Mosk­va­da çar olun­muş­dur. Azər­bay­can­da "Rast", "Ça­har­gah", "Hu­ma­yun", "Se­gah-za­bul", "Şah­naz" və "Ra­hab" mu­ğam­la­rı nə­fis şə­kil­də çıx­mış­dır. Vo­kal dəst­gah for­ma­sın­da par­ti­tu­ra Bəh­ram Man­su­ro­vun və xa­nən­də Ha­cı­ba­ba Hü­sey­no­vun, Ya­qub Məm­mə­dov və Bəh­ram Man­su­ro­vun ifa­sın­da çap olun­muş­dur. Bu mu­ğam­la­ra zə­ma­nə­mi­zin ən gör­kəm­li sə­nət­kar­la­rı Qa­ra Qa­ra­yev, To­fiq Qu­li­yev rəy­lər yaz­mış­lar. N.Məm­mə­do­vun işləməlrilə İs­lam Rza­ye­vin ifa­sın­da "Ba­ya­tı-Şi­raz" dəst­ga­hı, Zül­fü Adı­gö­zə­lo­vun ifa­sın­da "Se­gah-Za­bul” no­ta alın­mış­dır. Qeyd elə­mək la­zım­dır ki, bəs­tə­kar ta­ma­şa­ya qo­yul­muş xey­li əsə­rə də mu­si­qi yaz­mış­dır.
2 aprel 1985-ci ildə 87 yaşında vəfat etmişdir.

Tarixdə bu gün - 28 dekabr1936 — Azərbaycan və SSRİ Xalq artisti Zeynəb Yəhya qızı Xanlarova Bakı şəhərində anadan olmyşdur.
O, 1956-cı ildə M.Ə.Sabir adına Bakı Pedaqoji məktəbini və 1961-ci ildə A.Zeynallı adına Bakı Musiqi Texnikumunu bitirib. Xalq artisti 1961-ci ildən Opera və Balet Teatrının solisti kimi fəaliyyətə başlayıb. Ü.Hacıbəyovun "Leyli və Məcnun”, "Əsli və Kərəm” operalarında Leyli və Əsli obrazlarını yaradıb. Xalq artistinin repertuarında muğamlar, təsnif və Azərbaycan xalq mahnıları, bəstəkar mahnıları, şərq xalqlarının mahnıları geniş yer tutur.
1961-ci ildən Opera və Balet teatrının solistidir. Üzeyir Hacıbəyovun "Leyli və Məcnun", "Əsli və Kərəm" operalarında müvafiq olaraq Leyli və Əsli obrazlarını yaratmışdır. Repertuarında muğam (Şahnaz, Mahur, Qatar, Bayatı-Şiraz və s.), təsnif və Azərbaycan xalq mahnıları, Azərbaycan bəstəkarlarının (Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Tofiq Quliyev, Cahangir Cahangirov, Arif Məlikov, Emin Sabitoğlu, Ələkbər Tağıyev və b.) və şərq xalqlarının mahnıları geniş yer tutur. Azərbaycanın qadın xanəndələri arasında "Çahargah" muğamının ilk ifaçılarındandır. O, həmçinin bir sıra mahnıların da müəllifidir.
Dünyanın əksər ölkələrində konsertlər vermişdir.
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatıdır.


Tarixdə bu gün - 28 dekabr1941 — Tanınmış şair Şahmar Əkbər oğlu Əkbərzadə Ağdam rayonunun Çəmənli kəndində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur[.
1958-ci ildə Şuşa Pedaqoji Texnikomuna daxil olub və 1960-cı ildə texnikomu bitirmişdir. Elə həmin il M.F.Axundov adına Dillər İnstitutunun rus dili və ədəbiyyatı şöbəsinə daxil olmuş, 1960-cı ildə rus dili müəllimi ixtisasını bitirmişdir.
Bir neçə il Çəmənli kənd orta məktəbində müəllim işləmiş, 1968-ci ildə Bakı şəhərinə köçüb "Azərbaycan gəncləri" qəzetində jurnalist kimi fəaliyyətə başlamışdır. Sonralar həmin qəzetdə şöbə müdiri vəzifəsində çalışmışdır.
"Kommunist" qəzetində müxbir və şöbə müdiri olmuşdur.
1990-cı ildə "Mədəniyyət" qəzetini təsis etmiş və ömrünün sonunadək qəzetin baş redaktoru olmuşdur.
Şahmar Əkbərzadə 2000-ci il avqust ayının 30-da Bakı şəhərində dünyasını dəyişmişdir.
10 fevral 2014-cü ildə adını daşıyan "Şahmar Ədəbi Məclisi" (ŞƏM) təsis olunmuşdur.

1937 — Görkəmli maarif xadimi, Azərbaycanın İrandakı keçmiş səfiri. filologiya üzrə elmlər doktoru, professor, AMEA-nın müxbir üzvü Səfərli Əliyar Qurbanəli  Tarixdə bu gün - 28 dekabr oğlu Ordubad rayonunun Anabad kəndində anadan olmuşdur. 1955-ci ildə Ordubad orta məktəbini, 1960-cı ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin şərqşünaslıq fakultəsinin İran filologiyası şöbəsini bitirmişdir. 1960-1968-ci illərdə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun elmi işçisi olmuşdur. Uzun müddət BDU-nun filologiya fakultəsində tədrislə məşğul olub. 1986-1994-cü illərdə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının müdiri işləmişdir. Həmin kafedranın professorudur.2 filologiya elmləri doktoru, professor Əliyar Səfərli 30 kitabın (elmi əsərin) müəllifidir. 
Əliyar Səfərli diplomatik sahədə də fəaliyyət göstərmişdir. 1994-1998-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının İran İslam Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri olmuş, ölkəmizi Beynəlxalq İqtisadi Təşkilatda (EKO) təmsil etmişdir.
4 yanvar 2017-ci ildə 80 yaşında ürək tutmasından dünyasını dəyişib.

Vəfat etmişdir:

Tarixdə bu gün - 28 dekabr1993 — Şəhid oğlumuz Bəxtiyar Məmmədov Vətən uğrunda döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak olmuşdur. Bəxtiyar Məmmədov 1962-ci il fevralın 12-də Quzanlı kəndində anadan olub. 1979-cu ildə orta məktəbi bitirəndən sonra Ağdam kənd təsərrüfatı texnikumuna daxil olub. Təhsil aldığı müddətdə sovet ordusuna çağrılıb, ikiillik hərbi xidmətini başa vurandan sonra Vətənə qayıdıb,təhsilini davam etdirib. 
1993-cü ilin iyunun 30-da Bəxtiyar Milli orduya çağrılır. Milli Qəhrəman Yelmar Ömərovun başçılıq etdiyi bataliyonun tərkibində Mərzili , Novruzlu, Çəmənli kəndləri uğrunda döyüşlərdə dəfələrlə iştirak edir.
Onun son döyüşü 1993-cü il dekabrın 28-də olub. İyirmiyə qədər əsgərlə döyüşə girən batalyon Mərzili-Novruzlu arasında ermənilərlə qəfil üz-üzə gəlir. Ağır döyüşdə əsgərlərimiz düşmənin 4 zirehli texnikasını vuraraq sıradan çıxarırlar. Batalyon komandiri Y.Ömərov və bir neçə başqaları yaralansalar da, döyüşdən sağ çıxa bilirlər.

Yeddi nəfər həlak olan əsgərlərimizi, o cümlədən Bəxtiyarı isə döyüş meydanından çıxarmaq mümkün olmur.

 

Hörmətli qonaq, Şərh yazmaq üçün zəhmət olmasa hesaba daxil olun ya da Qeydiyyatdan keçin.

Şərhlər:

Şərh Yaz