» » "Xərçəngin ölümü"

"Xərçəngin ölümü"


Xәrçәng, sadәcә, orqanizmdә B17 vitamininin çatışmazlığıdır, vәssalam. Kimyәvi terapiyaya, әmәliyyatlara vә ağır әlavә tәsirli preparatların qәbuluna razılaşmayın!Xәrçәnglә mübarizә üçün heç bir müalicә kurslarına vә böyük pullar xәrclәmәyә gәrәk yoxdur! Bütün o xәrclәr sadәcә müstәmlәkçilәrin cibinә axan mәnfәәtdir, çünki xәrçәngin dәrmanı çoxdan tapılıb.
Belәliklә, xәrçәngin profilaktikası ilә müalicәsi üçün aşağıdakıları bilmәk lazımdır.
B17 vitamininin çatışmazlığını aradan qalırmaq üçün, hәr gün 15-20 әdәd әrik tumunun içini yemәk kifayәtdir.
Xәrçәng müalicәsindә son dәrәcә faydalı olan cücәrmiş buğda maye oksigen vә laetril (xәrçәng әleyhinә әn güclü maddә) mәnbәyidir. Alma tumlarında da olan bu maddә B17 vitamininin cövhәridir (amiqdalin).

Amiqdalin (B17) maddəsinin mənbələri:
Meyvәlәrin tumları vә ya toxumları B17 vitamininin tәbii cövhәridir. Buraya alma, әrik, şaftalı, armud vә qara gavalının tumları (içi) aiddir. Alma tumları elә qabığı ilә. Hәmçinin, paxlalılar vә yarmalar da buraya aiddir: çüçәrmiş lobya, mәrçimәk, noxud vә s.

Qoz-fındıq fәslindәn: acı badam (B17 vitamininin әn zәngin tәbii mәnbәyi), hind badamı.
Giləmeyvələr: tutun bütün növlәri, mәrsin, moruq vә çiyәlәk.
Toxumlar: küncüt vә kәtan toxumu.
Yarmalar: yulaf (vәlәmir), arpa, qara düyü, buğda, darı, kәtan, covdar.
Hәmçinin B17 vitamini maya göbәlәyinin, düyü çәltiklәrinin vә balqabaqın da tәrkibindә çoxdur.

"Xərçəngin ölümü"

 

Xәrçәngin orqanizmә düşmәsinin әsas sәbәblәrdәn biri yuyucu vasitәlәr vә maye sabundur. Yuyarkәn qabları nә qәdәr tәmiz yaxalasanız da, yuyucu vasitәnin bu vә ya digәr hissәciklәri istәnilәn halda orqanizmә düşür. Yuyucu vasitәlәrdәn tamamilә imtina etmәk istәmirsinizsә, qab vә әl üçün olan duru mayenin içinә 50:50 nisbәtindә sirkә әlavә edin, vәssalam.
Artıq xәrçәng bәlası sizdәn uzaq olacaq!

Dondurulmuş limon xərçəng əleyhinə mükəmməl vasitədir.

"Xərçəngin ölümü"

 

Kafe vә restoranlarda çalışan bir çox mütәxәssislәr limondan bütünlüklә yararlanırlar, yәni tullantısız. Bunu necә etmәk olar? Yuyulmuş limonu soyuducunuzun buzxanasına yerlәşdirin. Limon tam donduqdan sonra onu mәtbәx rәndәsindәn keçirin (qabığını soymayın) vә yemәklәrinizin üzәrinә sәpin. Hәmçinin tәrәvәz salatlarına, dondurmaya, suplara (şorbalara), yarmalı xörәklәrә, makarona, spagettiyә, düyüyә, suşiyә, balıq xörәklәrinә vә s., ümumiyyәtlә, bütün yediklәrinizә dә rәndәlәnmiş limondan mütlәq әlavә edin! İnanın, bütün mәhsullar bu әlavәdәn daha da lәzzәtli, dadlı olacaq. Hәtta bәlkә dә әvvәllәr tanımadığınız bir yenilik olacaq sizin üçün.

Bir qayda olaraq, limon haqda düşünәrkәn, ağla gәlәn C vitamini vә limonun soku olur. İndi artıq bu mәlumatları öyrәndikdәn sonra rәndәlәnmiş limonu bir boşqab vermişel şorbasına belә әlavә edә bilәrsiniz.
Gәlin limonun bütünlüklә istifadә olunmasının, tullantısız istifadә ilә xörәklәrә yeni dad vermәsi kimi keyfiyyәtlәrindәn әlavә, başqa üstünlüklәrinә dә nәzәr salaq.
Belә ki, limonun qabığının tәrkibindә olan vitaminlәr sokun tәrkibindәki vitaminlәrdәn 5-10 dәfә artıqdır. Biz isә adәtәn limon qabığını istifadә etmirik. İndi artıq limonun sadә dondurulma üsulundan istifadә edәrәk, sonra da onu rәndәlәyib xörәklәrimizә qatmaqla bütün yuxarıda sadalanan faydalı maddәlәrdәn yararlanıb daha sağlam ola bilәrik.

Limonun qabığı orqanizmdә zәhәrli maddәlәrin aradan qaldırılması prosesindә güclü bәrpaedici qüvvәyә malikdir. Belәliklә, yuyulmuş limonu buzxanada dondurun, sonra onu rәndәlәyib, hәr gün xörәklәrinizә әlavә edin. Bununla siz qidanızın daha dadlı, sağlamlığınızn daha möhkәm, ömrünüzün dә daha uzun olmasına yardımçı olacaqsınız.
Limon (citrus) xәrçәng hüceyrәlәrinә mәhvedici tәsirә malikdir. O, kimyәvi terapiyadan 10.000 dәfә effektivdir.
Bәs biz bütün bunları nә üçün bilmirik? Çünki nәhәng şirkәtlәr onlara inanılmaz dәrәcәdә böyük pullar qazandıran sintetik analoqların istehsalında maraqlıdırlar. Onların gәlirlәrinin sarsılmaması mәqsәdilә limonun möcüzәli keyfiyyәtlәri aşkarlanmır.

Limon ağacının tәrkib hissәsindә olan maddәlәr adәtәn kimyәvi terapiya zamanı xәrçәng hüceyrәlәrinin artmasının qarşısını alan Adriamycin preparatından 10.000 dәfә güclü tәsirә malikdir. Özü dә xüsusilә qeyd olunmalıdır ki, limon ekstraktlı terapiya yalnız bәdxassәli hüceyrәlәri mәhv edir.
Bunun әlavә zәrәrli tәsiri olmadığı üçün, limonları buzxanada dondurun, mәtbәx rәndәsindәn keçirin vә qidanıza әlavә edin.
Bu mәlumatın mәnbәyi maraqlıdır. Mәlumat dünyanın әn nәhәng dәrman istehsalçılarından biri olan şirkәtdәn daxil olub. Belә ki, 1970-ci ildәn bәri keçirilәn 20-dәn çox testin nәticәlәri adi limonun, yoğun bağırsaq, süd vәzi, prostat, ağciyәr vә mәdәaltı vәzin xәrçәngi dә daxil olmaqla, xәrçәngin 12-dәn çox növünün bәdxassәli hüceyrәlәrini mәhv etdiyini göstәrir.

"Xərçəngin ölümü"

 

Әn maraqlısı isә limon ekstraktlı terapiya növünün sağlam hüceyrәlәrә tamamilә mәnfi tәsir etmәdәn, yalnız vә yalnız bәdxassәli hüceyrәlәri mәhv etmәsidir.

Xəyyam Ağa
Mənbə: Qarold Menner - "Xərçəngin ölümü" kitabından

Hörmətli qonaq, Şərh yazmaq üçün zəhmət olmasa hesaba daxil olun ya da Qeydiyyatdan keçin.

Şərhlər:

Şərh Yaz
İnformasiya
Qonaq qrupunda olanlar istifadəçilər bu Xəbəra şərh əlavə edə bilməz.