» » Dünya erməniləri necə tanıyır? (II yazı)

Dünya erməniləri necə tanıyır? (II yazı)

 

Dünya erməniləri necə tanıyır? (II yazı)

– XVII əsr tarixçisi, milliyyətcə erməni olan Arakel Təbrizli (Arakel Davriyetsi. "Kinqa istoriy”. M., 1973) yazır: "Erməni xalqının özü öz barmaqları ilə gözlərini çıxarmışdı. Belə ki, azğınlığı və dikbaşlığı ilə çarlığını məhv etmişdi, onu ayaqları ilə tapdalamışdı, o, başqa çarların və tayfaların əsiri və qulu olmuşdu”;

– İbrahimxəlil xanın qaynı, Qarabağ xanlığının təsərrüfat işlərinə baxan Məlik Cümşüd nankorluq edərək rus imperatriçası II Yekaterinaya xəyanətkarcasına yazırdı: "Qarabağ gözəl diyardır. Sərvətli ölkədir. Buranın xristianların himayəsində olması çox vacibdir”;

– XIX yüzilliyin 70-ci illərində alman şərqşünası doktor A.D.Mordman yazırdı: "Məlumdur ki, ermənilər Hind-Avropa mənşəli xalqdır, amma onların dili turan dilinin güclü təsirinə məruz qalmışdır. Mən həmin ifadə ilə heç də çoxəsrlik kontakt nəticəsində Osmanlı türkcəsindən alınmış sözləri nəzərdə tutmuram. Söhbət IV, V, VI, VII əsrlərdə erməni ədəbi dilinə keçmiş turan elementlərindən gedir. Halbuki o zaman bir kimsə Səlcuqlar, Osmanlılar və başqaları haqqında hələ bir şey eşitməmişdi”;

– Udin tarixçisi Quqasyan Voroşil: "Erməni ədəbi dilinə turan elementləri III-XII yüzilliklərdə keçmişdir. V yüzilliyin ortalarında erməni dilinə tərcümə edilmiş "İncil”də də bu elementlər özünü göstərir”;

– Erməni tarixçisi N.Adons: "Fərat çayının yuxarı axarında-ermənilərin yaşadığı ərazi-”böyük Armeniya” Fərat çayının aşağı axarındakı ərazi isə "kiçik Armeniya” kimi coğrafi adlar almışdır”;

– Erməni müəllifi B.İşxanyan "Qafqaz xalqları” (S.Peterburq, 1916, səh. 18) kitabında yazır: "Antiq dövrdə ermənilərin əsl vətəni olan "böyük Ermənistan” Kiçik Asiyada, yəni Rusiyadan kənarda yerləşirdi”;

Yenə orada-”Qarabağın dağlıq hissəsində yaşayan ermənilər Türkiyə və İrandan gəlmiş qaçqınlardır. Azərbaycan torpağı onlar

üçün təqiblərdən və təhdidlərdən sığınacaq yeri olmuşdur";

– Engels yazır (K.Marks, F.Engels. Seçilmiş əsərləri, III c., səh. 275): "Bəşəriyyətə ilk dəfə fahişəliyi yayan ermənilər olub”;

– Engels yazır: (K.Marks, F.Engels. Seçilmiş əsərləri, 2-ci nəşr. M., 1966, 39 c., səh. 271): "Əgər açıq danışsaq, mənim bu barədə fikrim belədir: "Ermənilərin türklərdən, həmçinin ruslardan azad edilməsi o zaman mümkün olar ki, Rusiya çarizmi devrilmiş olsun”;

– Amerikalı U.S.Monroy yazır: "Cəsarət, qəhrəmanlıq, döyüşkənlik göstəricilərinin çatışmazlığı, ermənilərin tarixi qədər erməni xalqının xarakteri üzərində öz təsirini göstərmişdir”;

 

Dünya erməniləri necə tanıyır? (II yazı)

– XIX əsrdə yaşamış məşhur şərqşünas, İsveç alimi Adam Mets özünün "Müsəlman renessansı” əsərində ("Elm” nəşriyyatı, Moskva, 1973, səh. 144) yazır: "Ermənilər ağ qulların içərisində, zəncilər isə qara qulların içində ən pisidir. Çox yaramaz ayaqları olur və utanmaq bilmirlər. Oğurluq etmək peşələridir. Bunlarda yazığı gəlmə hissi müşahidə olunmur. Onların naturası və dili kobuddur. əgər erməni qulunu bircə saat işsiz qoysan, onun naturası elədir ki, o saat bir ziyan vurmaq haqqında düşünəcək. O, həmişə dəyənək və qorxu altında yaxşı işləyir. əgər görsən ki, o, tənbəllik eləyir, bil ki, zəifliyə görə yox, ona ləzzət verdiyinə görə işləmir. Dərhal onu öz işini yerinə yetirməyə məcbur etmək lazımdır”;

– Mark Ferron: "Hədsiz məğlubiyyətlər görmüş ermənilər öz tarixini həvəslə mübaliğələşdirir, ideallaşdırır, onu əzabkeşliyin parlaq obrazına çevirir”;

– İngilis jurnalisti Skotlan Liddel özünün "Müsəlmanlarla müharibə, ermənilər yenə hücum edir” (Tiflis, 30 yanvar 1919-cu il) məqaləsində yazır: "Ermənilər həmişə özləri savaş axtarır və nə vaxt ki, onu tapdılar, onlar öz təbliğatlarında bunu "sıxışdırma” adlandırırlar. Əslində isə bu, onların özlərinin qazandıqları növbəti cəzadır”;

Yenə orada-”Bu terror təşkilatı (daşnaklar) uzun illərdən bəridir ki, erməniləri qəsdən müsəlmanların üstünə qaldırır, onların üzərinə basqınlar törətməyə təhrik edir";

Yenə orada-”Daşnaklar üçün öldürülmüş erməni çox qiymətlidir. Əgər bu hadisədən necə lazımsa istifadə edə bilsələr, onda o, təbliğat üçün çoxlu xeyir gətirə bilər";

– Aleksandr Düma "Qafqaz səfəri” kitabında yazır: "Ermənilər əmin olmuşlar ki, doğru söz deməyin axırı ölümə gətirib çıxarır. Nəticədə öz fikir, niyyət və duyğularını gizli saxlayan hiyləgər və kələkbaz adamlara çevrilmişlər. Dünən onlara hayan olan, kömək edən bir adam bu gün gözdən, etibardan düşəndə ona kömək etdikdə boyunlarının vurulacağından qorxub nankora çevrilirlər”;

Yenə orada-”Ermənilər xain, hiyləgər, həm də qorxaq millətdirlər";

Yenə orada- "Ləzgilər Şilda kəndinə basqın edərkən kəndin başçısı Dadayevin evinə soxulurlar. Bu adamın Yefrem Sukyazov adında bir erməni katibi varmış. Döyüşün şiddətli yerində o, xilas olmaq arzusu ilə özünü ölülüyə vurub yerə yıxılır. Ləzgilərdən biri ona ilişir və onun sol qolunu kəsir. Erməni qorxusundan cınqırını belə çıxarmır. Ləzgi şölə çıxarkən səhvini başa düşür, sol əli kəsdiyi üçün xəcalət çəkir. Qayıdıb onun sağ qolunu da kəsir”;

Dünya erməniləri necə tanıyır? (II yazı) 

 

– Fransız səyyahı Qraf de-Solye yazır: "... mən onlarla (ermənilərlə) heç zaman dil tapa bilmədim. Onların hiyləgərliyi olduqca iyrəncdir, alçaldıqları olduqca dözülməzdir, əclaflıqları olduqca təəccübləndiricidir”;

– Alman səyyahı Alfred Kyort özünün "Anadolu eskizləri” kitabında yazır: "Demək olar ki, bu əyalətlərdə kim xalqın özəyi ilə ünsiyyətdə olursa, türklərə hörmət etməyi və onlara məhəbbət bəsləməyi özünə borc bilir, yunanları alçaq tutur, ermənilərə nifrət edir... Hər yerdə özünü doğruldan zərbi-məsəl var ki, bir yunan iki yəhudini, bir erməni isə iki yunanı aldadır. Tərəddüdsüz demək olar ki, əgər sizi Anadoluda kimsə haradasa aldadıbsa, deməli, siz ermənilərlə bağlı bir işə düşübsünüz”;

Yenə orada-”Nə vaxt mən bir iş barədə türklə sövdələşirəmsə, söz verməsi kifayətdir, onunla yazılı müqavilə bağlamağa ehtiyac duymuram. Yunanla yazılı müqavilə bağlayıram, onlara bu lazım və faydalıdır. Erməni ilə hətta, yazılı şəkildə iş aparmıram, çünki onların yalançılığı və intriqası yazılı müqavilənin belə etibarlı olmasına təminat vermir";

– Klassik rus şairi A.S.Puşkin yazır: "Ti trus, tı rab, tı vor, tı armenin”-sətri tərcüməsi-”Sən qorxaqsan, sən köləsən, sən oğrusan, çünki sən ermənisən";

– Tarixçi-jurnalist V.L.Veliçko. "Qafqaz, rus mənafeyi və xalqlararası problemlər” (Tiflis, 1904) kitabından: "Ermənilər haqqında qədim dövrlərdən pis fikirlər formalaşıb ki, bunun da əsassız olmadığı öz-özünə aydınlaşır. Belə olmasaydı müxtəlif zamanlarda, müxtəlif xalqlarda ermənilər haqqında bu cür fikirlər meydana gəlməzdi: "Ermənilərin zəhlətökən fırıldaqçılığı, iyrənc eybəcərliyi, biabırçı alçaqlığı var” və ya "satqın” sözünü işlətmədən erməni tarixini və erməni xislətini xarakterizə etmək olmaz”;

Yenə orada-”Erməni məhəllə məktəblərində şagirdlər "böyük Ermənistan”ın xəritələrini öyrənirlər ki, onun da ərazisi, demək olar ki, Voronejə qədər çatır və paytaxtı da Tiflisdir";


Dünya erməniləri necə tanıyır? (II yazı)

Yenə orada-"Rus xalqı ermənilərin alçaqlığına çoxdan bələddir, onlara nifrət edir, ələ salırlar... Bizim qərəzsiz nəsrimizdə də ermənilərə mənfi münasibət bəslənilir”;

Yenə orada- "Gəlmə ermənilər yerli müsəlman əhalisinin şan-şöhrətini korlamaq siyasəti yeridirlər ki, gələcəkdə onları qovub torpaqlarına sahib ola bilsinlər”;

Yenə orada- "Erməni qadınları digər xalqların kişiləri ilə zorən, məcburən də olsa əlaqədə olmuşlar. Dövlətini və şərəfini çoxdan itirmiş erməni qadınları ilə münasibətdə İran əsgərləri, türklər, gürcülər və dağlılar, görünür, heç bir ədəb-ərkan gözləməmişlər. Bu səbəbdən ermənilərin damarlarında hər cür qan axır”;

Yenə orada- "Qədimdən bəri yer üzündə ikiüzlü, yaltaq, satqın kimi bədnam ad çıxarmış erməni millətçi rəhbərləri bir tərəfdən özlərini məzlum kütlələrin, onların inqilabçı təşkilatlarının tərəfdarı və müttəfiqi kimi göstərir, digər tərəfdən "xalqlar həbsxanası” kimi ad çıxarmış çar Rusiyasının müstəmləkəçilik siyasətinin bir alətinə çevrilmişlər”;

Yenə orada- "Onları (erməniləri) özgə evinə buraxmadıqda, yaxud hər hansı bir hiylələrinin üstünü açdıqda, ya da oğrularını məhkəməyə verdikdə təkcə özləri hay-küy qoparmırlar, həm də özgə xalqdan olan səfeh, yaxud satqın adamları da hay-küy qoparmağa məcbur edirlər”;

Yenə orada-”Bütün qafqazlılar bilirlər ki, ermənilər burada köklü xalq kimi yox, xeyli miqdarda Türkiyə və İrandan qaçanlar kimi XIX yüzilliyin birinci yarısında yaşamağa başlamışlar";

Yenə orada- "Gücsüzlər yanında lovğalıq, təkəbbürlük, qəddarlıq, güclülər qabağında isə qul kimi quyruq bulamaq, nəhayət, özlərini reklam etməkdə müstəsna bacarıq və hədsiz şöhrətpərəstlik ermənilərdə daha kobud şəkildə nəzərə çarpır”;

Yenə orada- "Dünyada milli dili və vətəni olmayan ancaq iki xalq mövcuddur. Nə Asiya istibdadı, nə orta əsrlərin amansız təqibləri, nə də hətta humanist mədəniyyət onları başqa xalqlarla assimilyasiya edə bilməmişdir. Asiyada, yaxud Avropada, köhnə və yeni dünyada qaraçı, qaraçı olaraq, yəhudi yəhudi olaraq qalır. Qaraçıları assimilyasiya etmək yalnız erməni xalqına müyəssər olub”;

– ABŞ-ın məşhur sovetşünası, Azərbaycan tarixi üzrə mütəxəssis Tadens Svyatoxovski "Rusiya Azərbaycanı 1905-1920-ci illər” kitabında yazır: "Şaumyanın dilində Azərbaycan kəlməsi məsxərə ilə səslənirdi”;

– T.Svyatoxovskinin 1989-cu ilin fevralında erməni mərkəzinin Kolumbiya universitetində təşkil etdiyi Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı Azərbaycan-erməni millətlərarası münaqişəsinin ildönümünə həsr olunmuş konfransdakı çıxışından: "Azərbaycanda yaşayan ermənilər də daxil olmaqla Zaqafqaziyada yaşayan bütün ermənilər köklü xalq deyil, gəlmədilər. Onların böyük hissəsi XIX əsrdə İran və Türkiyədən

köçürülüblər... Mənim fikrimcə, ermənilərin tələbləri ədalətsiz tələbdir. Burada yaşayan yerli ermənilər də Qarabağ və Gəncə xanlıqlarının tərkibində yaşamışlar. Gəncə kimi Qarabağ da, şübhəsiz ki, Azərbaycan torpağıdır”;


Dünya erməniləri necə tanıyır? (II yazı)

 Mənbə: http://aktualtv.az/siyasat/2731-erm%C9%99nil%C9%99ri-d%C3%BCnya-nec%C9%99-taniyir-ii-yaz%C4%B1.html

Hörmətli qonaq, Şərh yazmaq üçün zəhmət olmasa hesaba daxil olun ya da Qeydiyyatdan keçin.

Şərhlər:

Şərh Yaz